حمل مواد اولیه و محصولات

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان حمل مواد اولیه و محصولات شرکت بهشهر را بعهده دارد