پروژه حمل قطعات

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان حمل قطعات شرکتهای ایران خودرو ، مهرکام پارس، دقت خودرو و ... را برعهده دارد. با توجه به تنوع  قطعات، گستردگی مراکز تحویل و اهمیت زمان در حمل قطعات، این پروژه در قالب حمل سبک، نیمه سنگین، سنگین و در شیفت های کاری منظم بصورت 24 ساعته انجام می گردد.