پروژه حمل بدنه

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان حمل بدنه های رنگ شده خودروهای سواری گروه صنعتی ایران خودرو از مبداء تهران به دیگر سایت های داخلی این شرکت (ایران خودرو تبریز، ایران خودرو فارس، ایران خودرو بابل، ایران خودرو کرمانشاه و ایران خودرو سمنان) را بعهده دارد.